Click here to send us an email or request to be called back
Click here to contact us or have us contact you by phone or email!
Bel ons Eindhovense hoofdkantoor op nummer +31 (0)40-2567385
Bel ons Utrechtse kantoor op nummer +31 (0)30-2129212
Bel ons Belgische telefoonnummer op nummer +32 (0)3-38084000
Call our UK office on +44 (0)1223-790300
Call our Ireland office number on +353 (0)766-801100
Call our French office number on +33 (0)975-180600
Call our Swiss office number on +41 (0)43 - 5081700
Call our US office number on +1 (0)347-3097200

Scan deze QR-code met uw mobiele telefoon!(Aanvullende) Algemene Voorwaarden voor de Mitracom Website


WAARSCHUWING: LEEST U A.U.B. DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. INDIEN U DEZE WEBSITE GEBRUIKT, BETEKENT DIT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ALS U DEZE VOORWAARDEN ("(AANVULLENDE) (WEBSITE) VOORWAARDEN") NIET VOLLEDIG ACCEPTEERT.

Toegang tot en gebruik van de door Mitracom beheerde en geëxploiteerde internetsites (hierna te noemen "Website") en de gerelateerde internetapplicaties van Mitracom (hierna "Applicatie"), zijn onderworpen aan onderstaande Voorwaarden, tenzij anders bepaald in Aanvullende Voorwaarden in de betreffende Applicatie of in een ander daartoe bestemd gedeelte van de Website gesteld, specifiek voor het gebruik van de Website.

Gebruik van deze Website en gerelateerde Applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze Voorwaarden en Aanvullende voorwaarden gesteld in de Applicaties en andere delen van de Website, als aanvulling op de "Algemene Voorwaarden Mitracom" (clickbare link via Website).

Informatie over Mitracom en de producten en diensten van Mitracom op deze Website, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

Artikel 1: Gebruik van de website

1.1 Mitracom verleent u het recht de informatie op deze website ("Website") uitsluitend voor uw eigen en niet-commercieel gebruik (als particulier of bedrijf/overheid) weer te geven en te downloaden.
1.2 Deze Website en de informatie, namen, afbeeldingen, logo's en iconen, betreffende of verband houdend met Mitracom of haar Producten en Diensten, worden verstrekt "zoals zij zijn," zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend.
1.3 De informatie, die op deze Website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan persoonlijke behoeften te voldoen van de Klant en de Klant is degene die ervoor verantwoordelijk is, zichzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor zijn doel geschikt is, voordat Klant er gebruik van maakt.
1.4 Het onder artikel 1.1 genoemde uitsluitend onder voorbehoud, dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de originele materialen opneemt in eventuele kopieën van de materialen.
1.5 Het is expliciet níet toegestaan de materialen op deze Website op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel.
1.6 Gebruik van deze materialen op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Mitracom is verkregen.

Artikel 2: Vrijwaring

2.1 De informatie op deze Website wordt als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten.
2.2 Mitracom noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang of het gebruik van deze Website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Website aanwezig is, behoudens in het dwingend recht genoemde uitzonderingen die door de bevoegde rechter worden toegewezen, voor welke de aansprakelijkheid beperkt is tot de door redelijkheid en billijkheid beheerste werkelijke kosten, met als bovengrens de omzet van de relevante factuur over welke een dispuut heerst.
2.3 Klant zal Mitracom bij de in artikel 2.2 genoemde situatie voldoende gelegenheid geven buitengerechterlijk een oplossing te zoeken met Klant voor het onderhavige probleem en zal hierbij redelijkheid en billijkheid betrachten, om een gezonde zakelijke samenwerking te behouden.
2.2 De verplichtingen van Mitracom ten aanzien van haar producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten onder welke deze zijn geleverd c.q. geoffereerd en niets op deze Website kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten.
2.3 Mitracom geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de materialen, software, (product)informatie of diensten op deze Website.
2.4 Mitracom kan ten allen tijde, zonder kennisgeving vooraf te zijn verschuldigd, wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de materialen, (product)informatie en diensten op deze Website, naartoe gelinkte informatie of in de producten en prijzen die hierin worden vermeld, zonder dat daarmee bestaande contracten en offertes in geldigheid afdoen.
2.5 Alle (technische) informatie werd ons bezorgd door leveranciers en fabrikanten en kan elk moment wijzigen zonder bericht daarvan. Prijs- en productwijzigingen, alsmede type- en drukfouten, uitdrukkelijk voorbehouden. Prijzen zijn onder continue invloed van wisselingen in de markt en de dollar-/euro-koers en daarom indicatief. Na ontdekking van zulke feiten, zullen deze naar eigen inzicht en op een eigen te kiezen moment worden gecorrigeerd door Mitracom.
2.6 Getoonde afbeelding en specificaties kunnen per land verschillen en kunnen daarom afwijken van het werkelijk geleverde product. Voor meer (gedetailleerde en actuele) informatie, alsmede exacte prijsopgaves, kunt u terecht bij ons via email of telefoon, of kijk eerst op de website van de betreffende fabrikant voor meer c.q. actuele informatie, waarbij specifieke zonder voorbehoud van Mitracom verstrekte informatie geldt als laatste woord.
2.7 Gezien de internationalisering van de computermarkt, kan het zijn dat de informatie voor een aantal producten uitsluitend in het Engels beschikbaar is. De Klant kan daarom, indien hij dat wenst, aan Mitracom een samenvatting vragen voor de aangeboden informatie in het Nederlands, op specifieke door Klant aan te geven punten waarop onduidelijkheden bestaan bij serieuze interesse in een product, welke mogelijkheid Klant bij akkoord gaan met deze voorwaarden erkent. Het niet opvragen van zulke informatie sluit aansprakelijkheid voor geleden schade achteraf wegens 'onbekende feiten,' bijvoorbeeld bij geconstateerde ongeschiktheid of andere vormen van 'spijt achteraf,' expliciet uit.

Artikel 3: Inloggen en privacy

3.1 Door in te loggen op deze Website accepteert u dat uw specifieke gegevens zoals uw opdrachten, prijsafspraken en betalingen elektronisch beschikbaar komen op de website van Mitracom.
3.2 Mitracom streeft na om de privacy van haar klanten zoveel mogelijk te waarborgen en zal in beginsel zonder toestemming van de klant nimmer strikt-persoonsgebonden informatie (naam, adres, telefoonnummer) verstrekken aan derden, behoudens in de wet genoemde uitzonderingen en toestemming van de klant zelf daartoe.
3.4 Hoewel voor het inloggen en de beveiliging van data op deze website de grootst mogelijke redelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat een derde ongeoorloofd de aanwezige informatie weet te bemachtigen. Bijvoorbeeld indien een derde deze Website weet binnen te dringen, indien iemand uw inlogcodes weet te achterhalen of uw verkeer tussen onze server en uw eigen computer via uw eigen internetaansluiting aftapt.
3.5 Door in te loggen erkent u het feit van artikel 3.2 en vrijwaart u tevens Mitracom van alle aansprakelijkheden voor geleden schade die het gevolg zijn van het in verkeerde handen raken van uw gegevens, zoals deze op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 4: Beperking van aansprakelijkheid

4.1 Mitracom, de fabrikanten of andere derde partijen die op deze Website worden genoemd, zijn in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder, zonder beperking, de schade, die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden), die voortkomt het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze Website, of de materialen of informatie op een of alle Websites, onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere grond en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade als het gebruik van de materialen, informatie of diensten van deze Website resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u alle kosten hiervoor voor uw rekening.
4.2 De toepasselijke wetgeving laat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u van toepassing is.
4.3 Alhoewel Mitracom al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze Website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en is aansprakelijkheid voor virussen daarom uitgesloten. Bezoekers van deze Website wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze Website ophaalt.

Artikel 5: Gebruikerssubmissies

5.1 Alle materiaal, informatie of andere communicatie ("Communicatie") die u verzendt of publiceert op deze Website, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom.
5.2 Mitracom heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie.
5.3 Mitracom en door Mitracom aangewezen personen hebben het recht de Communicatie en alle gegevens, te gebruiken voor onze reguliere bedrijfsprocessen.

Artikel 6: Koppelingen naar andere websites die niet van Mitracom zijn

6.1 Koppelingen op deze Website naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze Website.
6.2 Mitracom heeft niet al deze Websites van derden gecontroleerd, beheert deze Websites niet en is niet verantwoordelijk voor deze Websites noch voor hun inhoud. Aangezien het Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op vele duizenden websites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze Website toegang verleent, afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze Website. Om deze reden sluit Mitracom alle verplichtigen en verantwoordelijkheid uit, inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Website.
6.3 De Websites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze Websites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze Websites, worden door Mitracom bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze Website, doet u dit volledig voor eigen risico.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Mitracom herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Mitracom. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Mitracom.
7.2 Op deze Voorwaarden en de producten en diensten van Mitracom die zij omvatten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
7.3 Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter zal daarom bij zakelijke conflicten een beslissing nemen.
7.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen zij worden vervangen door bepalingen die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke strekking van de eerdere bepalingen zullen benaderen, met in achtneming van het dwingend recht.
7.5 Als ongeldig worden verklaard van een van genoemde bepalingen, doet niets af aan de gelding van de overige bepalingen.


© 1999-2007 Mitracom te Eindhoven, Nederland. [v2.02]

© 1998-2024 Mitracom @ www.laptopwarenhuis.nl [software & content]. Heeft u vragen of opmerkingen over onze website? Neem dan contact op met de webmaster.

Alle rechten voorbehouden. Alle (handels-)merken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bij aankoop van een Mitracom B.T.O. (Build To Order, BTO) systeem krijgt u 3 jaar garantie op het arbeidsloon van door Mitracom geleverde arbeid; op alle producten wordt 1 jaar hardware garantie gegeven, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen t.g.v. bijvoorbeeld prijsfluctuaties in de computermarkt en/of typefouten uitdrukkelijk voorbehouden; afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde product en bijvoorbeeld slechts ter illustratie dienen van de productgroep waaronder een artikel valt. Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, welke u op aanvraag kostenloos toegestuurd kunt krijgen. Aanvullend gelden de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Mitracom Website, Intellectueel eigendom / auteursrecht en website disclaimer.

Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldschermresolutie van minimaal 1024x768 en geoptimaliseerd voor de web browsers Mozilla FireFox 21.x en hoger en Microsoft Internet Explorer 10.x en hoger. Bij problemen met het gebruik van deze website verzoeken wij u om onze webmaster te contacteren, of telefonisch contact met ons op te nemen.
Your IP address: (logged) Today's date: Wednesday Jul 24, 2024 @ 9:01 PM CET Page processing time: 0.1942 seconds
This site is Powered by Mitracom (hardware) and FreeBSD / Apache / PHP / MySQL (software)